top of page

בדיקות 

פיקוח שנתי לייצור ו/או התקנת מוצרי תעבורה

בדיקת רישום לראשונה לרכב הבנוי בשלבים

בדיקת שינוי מבנה הכולל בניית דיגום עיקרי או שינוי סיווג הרכב

בדיקת עמידה בנוהל בוני מרכבים 28/2016

אב טיפוס מרכבים פתוחים/סגורים לרכב משא

אב טיפוס למשא עם מנוף בעל כושר העמסה 90 טון

אב טיפוס להתקנה ואחזקת מתקני גרירה לתומך ונתמך - גלגל חמישי

bottom of page