שירותי תקינה

Individual Approval אישור פרטני עבור כלי רכב בודד 

Small Serious  אישור עבור סדרה קטנה של כלי רכב

אישור אירופאי למערכת/רכיב אוטומטיבי

Test report דוח ניסוי חתום ע"י מעבדת DEKRA

פרה הומולוגציה