top of page

תהליך התקינה

מגל - תקינה

​אישור פרטני עבור מערכת אוטומטיבית

אבני יסוד לתהליך:

רישוי פרטני (Individual Approval) מאפשר לבצע רישוי לרכב "שאיבד" את התקינה המקורית שלו בעקבות שינויים שבוצעו ברכב. התהליך מבוצע לפי  EU 2007/46 שמוודא את:

  • רמת בטיחות הרכב

  • שמירה על איכות סביבה

  • בטיחות המשתמשים הנוספים בדרך.

על בסיס אישור אב הטיפוס,  ניתן להפיק אישור "סידרה" עבור מספר שלדה פרטני לרכבים נוספים זהים במדויק לדגם אב הטיפוס.

?איך מתנהל תהליך התקינה

ביצוע בדיקות אנליזת מבנה סטטית (FEA) ובדיקת חוזק דינאמיות עלי ידי מזמין העבודה.

העברת תוצאות נתוני האנליזה לעיון והערכה של DEKRA

הצגת הפרויקט לרגולטור (מח התקינה)

קבלת הנחיות פרטניות מהרגולטור בנוסף לדרישות התקינה האירופאיות

קביעת מועד לבחינת אב טיפוס

דרישה לרישוי אירופאי

ECE/2007/46

קבלת הערכה ראשונית מ-DEKRA על הדירקטיבות הנדרשות בבחינה

העברת המידע והנתונים אל DEKRA

לימוד והכרות תכולת העבודה על ידי "מגל"

השלמת תהליך היצור

בחינת דגם אב טיפוס על ידי DEKRA ו- מגל

מאושר

בדיקת תוצאות הבחינה על יד DEKRA

הנפקת מסמכי רישוי אירופאי על ידי DEKRA

העברת מסמכי רישוי אירופאי לידי הרגולטור (מח' תקינה)

הנפקת הוראת רישום ע"י הרגולטור בהתאם למסמכי הרישוי

ביצוע תיקון ליקויים על ידי היצרן טרם בחינה חוזרת

יד רושמת.png

קבלת רישיון רכב

לא מאושר

bottom of page