top of page

שירותי הנדסה

 • אישור עבור סדרה קטנה של כלי רכב Small Series
  התקינה האירופאית לייצור רכבים בייצור המוני מחייבת את המפעל המייצר ואת הרכב לעמוד בדרישות של WVTA. התקינה האירופאית מאפשרת גם ייצור רכבים בסדרות קטנות מוגבלות מספר הרכבים לדגם ולתקופת זמן מוגבלת. בייצור סדרות קטנות למפעל המייצר יש הקלות בדרישות תקן הייצור. אנו במגל עורכים את כלל הניסויים והדרישות של התקינה האירופאיות על מנת לאשר ייצור של סדרות רכב.
 • אישור אירופאי למערכת/רכיב אוטומטיבי
  רכיבים המיוצרים עבור כלי רכב במיוחד רכיבים הקשורים לבטיחות הרכב חייבים לעבור בהצלחה מבחנים בהתאם להגדרות התקן לרכיב המיועד לדוגמא: מושבים, חגורות בטיחות, בלמים, שמשות, פנסים ועוד. אנו במגל מבצעים את כלל הבדיקות לרכיבים אלו ע"פ הדרישה האירופאית ודרך המעבדה האירופאית מפיקים אישור למערכת. בנוסף ניתן לשלוח את המוצר דרכנו ישירות לאירופה לצורך בחינה ע"י המעבדה עצמה.
 • דוח ניסוי חתום ע"י מעבדת Test report - DEKRA"
  זהו דוח בחינה/ניסוי אשר מסופק ע"י מעבדת הרכב של דקרה בסיום מבחן או ניסוי המבוצע ע"י המעבדה.
 • פרה הומולוגציה
  בדיקה המבוצעת בתהליך פיתוח של רכב ומספקת מידע ליצרן לגבי עמידתו בתקנים הנדרשים, בסיום הבדיקה היצרן מקבל TEST REPORT עם כל ההערות והשינויים שצריכים להתבצע בכדי לעמוד בתקנים הנדרשים.
ניסויים אוטומטיבים
אפיון תנאי סביבה
 • אישור עבור סדרה קטנה של כלי רכב Small Series
  התקינה האירופאית לייצור רכבים בייצור המוני מחייבת את המפעל המייצר ואת הרכב לעמוד בדרישות של WVTA. התקינה האירופאית מאפשרת גם ייצור רכבים בסדרות קטנות מוגבלות מספר הרכבים לדגם ולתקופת זמן מוגבלת. בייצור סדרות קטנות למפעל המייצר יש הקלות בדרישות תקן הייצור. אנו במגל עורכים את כלל הניסויים והדרישות של התקינה האירופאיות על מנת לאשר ייצור של סדרות רכב.
 • אישור אירופאי למערכת/רכיב אוטומטיבי
  רכיבים המיוצרים עבור כלי רכב במיוחד רכיבים הקשורים לבטיחות הרכב חייבים לעבור בהצלחה מבחנים בהתאם להגדרות התקן לרכיב המיועד לדוגמא: מושבים, חגורות בטיחות, בלמים, שמשות, פנסים ועוד. אנו במגל מבצעים את כלל הבדיקות לרכיבים אלו ע"פ הדרישה האירופאית ודרך המעבדה האירופאית מפיקים אישור למערכת. בנוסף ניתן לשלוח את המוצר דרכנו ישירות לאירופה לצורך בחינה ע"י המעבדה עצמה.
 • דוח ניסוי חתום ע"י מעבדת Test report - DEKRA"
  זהו דוח בחינה/ניסוי אשר מסופק ע"י מעבדת הרכב של דקרה בסיום מבחן או ניסוי המבוצע ע"י המעבדה.
 • פרה הומולוגציה
  בדיקה המבוצעת בתהליך פיתוח של רכב ומספקת מידע ליצרן לגבי עמידתו בתקנים הנדרשים, בסיום הבדיקה היצרן מקבל TEST REPORT עם כל ההערות והשינויים שצריכים להתבצע בכדי לעמוד בתקנים הנדרשים.
 • אישור עבור סדרה קטנה של כלי רכב Small Series
  התקינה האירופאית לייצור רכבים בייצור המוני מחייבת את המפעל המייצר ואת הרכב לעמוד בדרישות של WVTA. התקינה האירופאית מאפשרת גם ייצור רכבים בסדרות קטנות מוגבלות מספר הרכבים לדגם ולתקופת זמן מוגבלת. בייצור סדרות קטנות למפעל המייצר יש הקלות בדרישות תקן הייצור. אנו במגל עורכים את כלל הניסויים והדרישות של התקינה האירופאיות על מנת לאשר ייצור של סדרות רכב.
 • אישור אירופאי למערכת/רכיב אוטומטיבי
  רכיבים המיוצרים עבור כלי רכב במיוחד רכיבים הקשורים לבטיחות הרכב חייבים לעבור בהצלחה מבחנים בהתאם להגדרות התקן לרכיב המיועד לדוגמא: מושבים, חגורות בטיחות, בלמים, שמשות, פנסים ועוד. אנו במגל מבצעים את כלל הבדיקות לרכיבים אלו ע"פ הדרישה האירופאית ודרך המעבדה האירופאית מפיקים אישור למערכת. בנוסף ניתן לשלוח את המוצר דרכנו ישירות לאירופה לצורך בחינה ע"י המעבדה עצמה.
 • דוח ניסוי חתום ע"י מעבדת Test report - DEKRA"
  זהו דוח בחינה/ניסוי אשר מסופק ע"י מעבדת הרכב של דקרה בסיום מבחן או ניסוי המבוצע ע"י המעבדה.
 • פרה הומולוגציה
  בדיקה המבוצעת בתהליך פיתוח של רכב ומספקת מידע ליצרן לגבי עמידתו בתקנים הנדרשים, בסיום הבדיקה היצרן מקבל TEST REPORT עם כל ההערות והשינויים שצריכים להתבצע בכדי לעמוד בתקנים הנדרשים.
מערכות אוטונומיות
 • אישור עבור סדרה קטנה של כלי רכב Small Series
  התקינה האירופאית לייצור רכבים בייצור המוני מחייבת את המפעל המייצר ואת הרכב לעמוד בדרישות של WVTA. התקינה האירופאית מאפשרת גם ייצור רכבים בסדרות קטנות מוגבלות מספר הרכבים לדגם ולתקופת זמן מוגבלת. בייצור סדרות קטנות למפעל המייצר יש הקלות בדרישות תקן הייצור. אנו במגל עורכים את כלל הניסויים והדרישות של התקינה האירופאיות על מנת לאשר ייצור של סדרות רכב.
 • אישור אירופאי למערכת/רכיב אוטומטיבי
  רכיבים המיוצרים עבור כלי רכב במיוחד רכיבים הקשורים לבטיחות הרכב חייבים לעבור בהצלחה מבחנים בהתאם להגדרות התקן לרכיב המיועד לדוגמא: מושבים, חגורות בטיחות, בלמים, שמשות, פנסים ועוד. אנו במגל מבצעים את כלל הבדיקות לרכיבים אלו ע"פ הדרישה האירופאית ודרך המעבדה האירופאית מפיקים אישור למערכת. בנוסף ניתן לשלוח את המוצר דרכנו ישירות לאירופה לצורך בחינה ע"י המעבדה עצמה.
 • דוח ניסוי חתום ע"י מעבדת Test report - DEKRA"
  זהו דוח בחינה/ניסוי אשר מסופק ע"י מעבדת הרכב של דקרה בסיום מבחן או ניסוי המבוצע ע"י המעבדה.
 • פרה הומולוגציה
  בדיקה המבוצעת בתהליך פיתוח של רכב ומספקת מידע ליצרן לגבי עמידתו בתקנים הנדרשים, בסיום הבדיקה היצרן מקבל TEST REPORT עם כל ההערות והשינויים שצריכים להתבצע בכדי לעמוד בתקנים הנדרשים.
 • אישור עבור סדרה קטנה של כלי רכב Small Series
  התקינה האירופאית לייצור רכבים בייצור המוני מחייבת את המפעל המייצר ואת הרכב לעמוד בדרישות של WVTA. התקינה האירופאית מאפשרת גם ייצור רכבים בסדרות קטנות מוגבלות מספר הרכבים לדגם ולתקופת זמן מוגבלת. בייצור סדרות קטנות למפעל המייצר יש הקלות בדרישות תקן הייצור. אנו במגל עורכים את כלל הניסויים והדרישות של התקינה האירופאיות על מנת לאשר ייצור של סדרות רכב.
 • אישור אירופאי למערכת/רכיב אוטומטיבי
  רכיבים המיוצרים עבור כלי רכב במיוחד רכיבים הקשורים לבטיחות הרכב חייבים לעבור בהצלחה מבחנים בהתאם להגדרות התקן לרכיב המיועד לדוגמא: מושבים, חגורות בטיחות, בלמים, שמשות, פנסים ועוד. אנו במגל מבצעים את כלל הבדיקות לרכיבים אלו ע"פ הדרישה האירופאית ודרך המעבדה האירופאית מפיקים אישור למערכת. בנוסף ניתן לשלוח את המוצר דרכנו ישירות לאירופה לצורך בחינה ע"י המעבדה עצמה.
 • דוח ניסוי חתום ע"י מעבדת Test report - DEKRA"
  זהו דוח בחינה/ניסוי אשר מסופק ע"י מעבדת הרכב של דקרה בסיום מבחן או ניסוי המבוצע ע"י המעבדה.
 • פרה הומולוגציה
  בדיקה המבוצעת בתהליך פיתוח של רכב ומספקת מידע ליצרן לגבי עמידתו בתקנים הנדרשים, בסיום הבדיקה היצרן מקבל TEST REPORT עם כל ההערות והשינויים שצריכים להתבצע בכדי לעמוד בתקנים הנדרשים.
שירותים שונים
bottom of page